Privacyverklaring


Over ons privacybeleid.
Billy en Joy geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die
wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig
om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten
hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
ontsloten dienstverlening van Billy en Joy. De ingangsdatum voor de geldigheid van
deze voorwaarden is 09/02/2023, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de
geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens
over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met
wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen
worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en
hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met
betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze
contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van
ons privacybeleid.


Over de gegevensverwerking.
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten)
opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens
inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware


Youwweb:
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Youwweb. Persoonsgegevens die u
ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
partij gedeeld.Youwweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
Youwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht
om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Youwweb maakt gebruik van
cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de
software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
E-mail en mailinglijsten


Youwweb
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van
Youwweb Deze partij heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Youwweb heeft geen toegang tot ons postvak en
wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Payment processors
Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij
gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren
en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet
langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
Klarna
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij
gebruik van het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en
woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt
zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Klarna deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële
positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke
termijnen is toegestaan.


Verzenden en logistiek
PostNL/DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten
bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL/DHL voor het uitvoeren van
de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL/DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter
beschikking.


Doel van de gegevensverwerking.
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil
zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht
die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u
gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw
verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor
expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt
met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld
uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Liefz op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk
onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens
te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen
verzetten.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw
klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik
wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een
vergeetverzoek. Dit betekent ook dat we uw gegevens niet langer dan twee jaar
bewaren vanaf het laatste contactmoment of transactie, tenzij daarvoor een
wettelijke rechtvaardigingsgrond ten grondslag ligt. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te
bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en
documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of
namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u
zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld
per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van
gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze
systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een
verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan
binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een
overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding
van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een
verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U
ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt
ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan
binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de
beperking opheft niet langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking
hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten
uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften
of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons
door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij
in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking
van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Liefz. Als u bezwaar maakt zullen
wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van
uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de
verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan
geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij
verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u
van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor
privacyzaken.


Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als
deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is
mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in
deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie
te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is
dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina
vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen
heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u
verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.


Contactgegevens
Billy en Joy
Kon. Wilhelminalaan 47
7433CE Schalkhaar
Email: infobillyenjoy.nl
Whatsapp: 06 20621585